Dags att söka driftsbidrag för enskilda vägar

För enskilda vägar inom Höörs kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt driftsbidrag. Bidrag för föregående år kan sökas mellan 1 januari och 31 mars.

Till drift av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, anskaffning av erforderliga redskap, förbättringsarbeten samt andra återkommande underhållsarbeten.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag utgår till väg om väghållningen är ordnad genom samfällighetsförening som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och delägarförteckning eller delägande fastigheter. Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för allmänt bruk och vägen måste vara minst 400 m lång.

För nyregistrering av väg gäller att vägsamfällighet eller vägförening bildats genom lantmäteriförrättning. Ansökningsblankett för väg som inte fått bidrag tidigare fås från Samhällsbyggnadssektor.

Ansökan måste lämnas in varje år

Varje år måste blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag enskilda vägar” och årsmötesprotokoll lämnas in för att bidrag ska betalas ut. Innan blanketten fylls i ska ”Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar” läsas igenom, då ni i ansökan accepterar villkoren i dessa. Ansökningsblankett skickas inte ut utan finns mellan 1 januari och 31 mars på hemsidan, i kommunens reception och på samhällsbyggnadssektor.

OBS! Var noga med att fylla i alla uppgifter i ansökan!

Hur mycket får man i bidrag?

För år 2016 är bidraget per meter väg 6 kr. Bidrag betalas ut i efterskott under juni månad.