Frågor och svar

Varför inrättas vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde ska skydda vattentillgången ur ett flergenerationsperspektiv. Vattenskyddsföreskrifter talar om vad som gäller för både företag och privatpersoner som verkar och vistas inom skyddsområdet. Föreskrifterna ska skydda och minska risken för att vattnet förorenas. Inom skyddsområdets olika zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter och upplag.

Varför är vattenskyddsområdet indelat i olika zoner?

Vattenkvaliteten påverkas av markanvändningen och vilka verksamheter som finns inom ett zonområde. Den akuta risken för att en förorening ska nå konsumenterna är högre ju närmare grundvattnet en olycka sker. Därför är restriktioner i föreskrifterna strängare ju närmare man är en primär zon. Vattenskyddsområdet ska bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten i ett flergenerationsperspektiv.

Vattnet håller i dag en bra kvalitet, är det verkligen nödvändigt med ett vattenskyddsområde?

Syftet med de föreslagna föreskrifterna är, att så långt det är möjligt, säkerställa att nuvarande vattenkvalitet inte försämras. Då behövs regler för nuvarande och framtida verksamheter och verksamheter och privatpersoner kan agera på sin fastighet med kemikalier.

Vad bestämmer vattenskyddsområdets storlek?

Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

Vad innebär vattenskyddsföreskrifterna?

Vattenskyddsföreskrifterna har sin grund i Miljöbalken som är en lag som gäller i hela Sverige, såväl inom som utanför vattenskyddsområden.

Om det bedöms att verksamheter i vattentäktens tillrinningsområde inte är riskfria, och därför kan påverka dricksvattenframställningen, ska dessa regleras i vattenskyddsföreskrifterna. Nödvändiga åtgärder till följd av dessa skyddsföreskrifter ska normalt bekostas av verksamhetsutövaren.

För de flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära någon stor förändring men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken i tillrinningsområdet. Aktsamhet medverkar till att minska riskerna och förbättra vattenkvaliteten. Vissa aktiviteter kommer dock att omfattas av förbud eller kräva en ansökan om tillstånd. Varje fastighet med sin verksamhet är dock unik och prövas var för sig. Om man får tillstånd kan det bli förknippat med villkor.

Kan jag få ersättning för vad skyddsföreskrifterna orsakar mig?

Ja, under förutsättning att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger dock inte rätt till någon ersättning. Det är mark- och miljödomstolen som beslutar om ersättning ska utbetalas.

Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd?

Ja. Kostnaden för detta tas ut av respektive kommun som skall pröva anmälan eller tillstånd. Kommunen bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för kommunens handläggning.

Vad innebär det att verksamheter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga?

Det innebär att fastighetsägaren, eller annan som vill bedriva dessa verksamheter, antingen måste söka tillstånd hos eller anmäla detta till den egna kommunens miljönämnd (eller motsvarande) innan verksamheten påbörjas. Kommunen kan då ställa vissa krav eller villkor för att verksamheten skall få bedrivas.