Vad är ett vattenskyddsområde?

Bara 40 procent av Sveriges befolkning får dricksvatten från en täkt, ytvattentäkt eller grundvattentäkt, med ett modernt skydd enligt miljöbalken.

Det är grundvattenresursen som behöver skyddas förutom området närmast resursen. Ofta är det ett grundvattenmagasin. Skyddsområdet behöver omfatta hela området där vatten kan rinna till grundvattenmagasinet, både nu och i framtiden.

För vattentäkter med mycket stora tillrinningsområden kan en snävare avgränsning tillämpas om riskerna i de uteslutna områdena kan accepteras.

Varför ett nytt vattenskyddsområde?

Mycket har hänt sedan 1970-talets miljötänk. Miljöbalken från 1999 tar upp att hänsyn ska tas till kommande generationer. Balken har ett annat sätt att tänka om vatten som resurs som grundar sig på:

 • Bättre kunskap om geologin
 • Bättre kunskap om ämnens rörlighet och påverkan på grundvatten
 • Krav på kommuner att skydda sitt vatten

Lagstiftning som gäller:

 • EU:s vattendirektiv
 • Nationella, regionala och lokala miljömål

Vattenskyddsområdet ska skydda vattnet för verksamheter som kan medföra risk för förorening. Skyddet ska minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är det att förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra föroreningar att nå vattentäkten eftersom detta kan medföra allvarlig skada under lång tid.

Enligt Handbok med allmänna råd (Naturvårdsverket, 2010:5) innebär inrättande av ett vattenskyddsområde att:

 • Skyddet för vattenförekomsten stärks
 • Vattenförekomstens och täktens betydelse tydliggörs
 • Vattenförekomsten anges i fysiska planer
 • Innebörden av vattenskyddet tydliggörs för verksamhetsutövare och andra inom vattenskyddsområdet

Avgränsningen av skyddsområden baseras bland annat på:

 • Grundvattendelaren
 • Avstånd från grundvattentäkten
 • Uppehållstider i grundvattnet
 • Sårbarhetsbedömningar och -klassificeringar
 • Risker/riskacceptans

Läs mer:

Syftet med vattenskyddsområdet är…

…att skydda vattentillgången för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.

Minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor.

Vid punktkällan till ett utsläpp är koncentrationen av ett ämne ofta hög. Ju längre från källan – desto större spridning och lägre koncentration i vattnet.

Ju fler ämnen som förekommer i låga koncentrationer desto svårare blir det att rena vattnet.

Föroreningar – tillfälliga eller kontinuerliga, diffusa eller punktvisa

Punktkällor

Miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap
Bensinstationer
Cisterner
Växthus
Industrier
Olyckor på väg, järnväg
Täkter

Diffusa källor

Läckage av näringsämnen
Bekämpningsmedelsspridning
Kyrkogårdar, idrottsplatser, skjutbanor
Vägunderhåll
Järnvägsvallar
Läckage från avloppsnät

Principer vid avgränsning av vattenskyddsområde

Huvudprincipen – hela tillrinningsområdet (enligt Naturvårdsverkets rekommendationer)
Tillrinningsområde = området inom vilket en vattenpartikel som infiltrerar och bildar grundvatten kan nå vattentäkten.