Zoner och avgränsningar

Vattentäktszonen ska säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt och omfattar därför närområdet kring varje brunn. Området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren.

Vattentäktszon

Området kring brunnarna. Ingen verksamhet bör bedrivas här.

Primär skyddszon

Särskilt sårbara inströmningsområden. Yttre gräns är där uppehållstid* är minst 100 dygn.

Sekundär skyddszon

Mindre sårbara inströmningsområden. Yttre gräns är där uppehållstid minst 365 dygn.

Tertiär skyddszon

Övriga delar av tillrinningsområdet. Flergenerationsperspektiv.

Skyddsområdets avgränsning

Primär skyddszon

Den primära skyddszonen ska utformas så att riskerna för akut förorening genom olyckshändelse minimeras. En akut förorening skall hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen uttagsbrunnar. Gränsen för den primära skyddszonen ska placeras så att uppehållstiden utanför denna är minst 100 dygn.

Sekundär skyddszon

Gränsen för den sekundära skyddszonen ska placeras så att uppehållstiden utanför denna är minst ett år. Eftersom det finns risk för att bäckar inom området infiltrerar till de magasin där dricksvattnet tas, ingår dessa i det sekundära skyddsområdet, inklusive ett område på 10 meter på respektive sida om vattendragen. Syftet med detta är att förhindra miljöstörande verksamhet i direkt anslutning till vattendragen. Via vattendragen kan en snabb föroreningstransport ske till dess nedre delar och där riskera att tränga in i till grundvattenmagasinet.

Tertiär skyddszon

Den tertiära skyddszonen ska omfatta sådana delar av tillrinningsområdet som inte omfattas av övriga zoner.

* Uppehållstid betyder hur lång tid det tar för vatten att rinna från ytterkanten fram till brunnar.