Eskilstorp

Dricksvatten för flera generationer

Grundvattnet vid Eskilstorp är i behov av översyn för att anpassas till gällande lagar och förordningar. Grundvattentillgången behöver säkras i ett långsiktigt perspektiv.

Förslag till avgränsning av skyddsområde.

Här hittar du en mer utförlig karta med zonindelning

Här hittar du förslaget till skyddsföreskrifterna

Framtida behov

Det framtida vattenbehovet i kommunen har uppskattats utifrån den planerade tillkommande bebyggelsen enligt Översiktsplan 08. Totalt uppskattas vattenbehovet öka med cirka 50 procent.

Eskilstorpstäkten bidrar med cirka 1/3 av den totala vattenproduktionen i Båstad. De resterande 2/3 vatten kommer från Idrottsplatsen, Axelstorp samt den privatägda vattentäkten Malen.

Vattentäktens betydelse

Grundvattenmagasinet vid Eskilstorp är ur ett kommunalt perspektiv betydelsefull. Eskilstorps vattentäkt har ett extremt högt skyddsvärde enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, kap 2.5.1 i handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2010:5). Det finns ingen grundvattentillgång med motsvarande uttagsmöjligheter i närheten eller någon reservvattentäkt som täcker hela behovet.

Vattentäktens betydelse är enligt SGU (Åsman & Ojala 2004) klassad som Klass 1B2. Detta betyder att det är ett grundvattenområde med potentiellt uttag om minst 25 l/s och högt befolkningstryck. Totalt finns 225 områden i klass 1 i Sverige varav 84 av dem är klassade till 1B2.