Båstad

Vattentäkterna är av stor betydelse för Båstad. Något reservalternativ om täkterna skulle bli obrukbara finns inte och vattenbristen i Båstad skulle bli stor, främst under sommarhalvåret.

I Båstads kommun finns redan flera befintliga vattenskyddsområden. Läs om dem längre upp på denna sida.

Båstads kommun och NSVA har nu tagit fram förslag till två nya vattenskyddsområden: Axelstorp/Idrottsplatsen/Malen och Eskilstorp. Under våren 2018 kunde verksamhetsutövare och boende lämna synpunkter om dessa.

Föreslagen gränsdragning för de bägge nya vattenskyddsområdena ser du här nedanför.

Syfte med vattenskyddsområdena

Rent vatten är en av de viktigaste naturresurserna. För att skydda vattentillgången ur ett flergenerationsperspektiv behöver tre grundvattentäkter säkras i Båstad för framtiden så en god vattenkvalitet består.

Vattenskyddsområdena ska skydda vattnet från verksamheter och händelser som kan medföra risk för förorening. Skyddet ska minska risken för såväl punktvisa föroreningar som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är det att förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra föroreningar att nå vattentäkten eftersom detta kan medföra allvarlig skada under lång tid.

Enligt Handbok med allmänna råd* innebär inrättande av ett vattenskyddsområde att:

  • Skyddet för vattenförekomsten stärks
  • Vattenförekomstens och täktens betydelse tydliggörs
  • Vattenförekomsten anges i fysiska planer
  • Innebörden av vattenskyddet tydliggörs för verksamhetsutövare och andra inom vattenskyddsområdet

Har du en verksamhet behöver du ansöka om tillstånd hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillstånd ges kan detta vara förknippat med villkor.

Huvudman för vattentäkten är Båstads kommun. Tillsynsmyndighet är kommunens nämnd för miljöfrågor. Förutom förbud eller krav på anmälan/tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas förbud eller krav på anmälan/tillstånd enligt annan lagstiftning. Kontakta Båstads kommun för mer information.

* Naturvårdsverket, 2010:5