Helsingborg

Vi säkrar dricksvattnet för framtiden

Inom de närmsta åren kommer en revidering av vattenskyddsområde och vattenskyddszoner för berggrundsvattentäkten i Helsingborg att göras. De som bor inom föreslagna vattenskyddsområden bjuds in på samråd eller öppet hus och får lämna synpunkter som beaktas i processen innan länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden och vattenskyddszoner.