Axelstorp/Idrottsplatsen/Malen

Förslag till avgränsning av skyddsområde.

Här hittar du en mer utförlig karta med zonindelning

Här hittar du förslaget till skyddsföreskrifterna

Dricksvatten för flera generationer

Grundvattnet vid Idrottsplatsen och Axelstorp är i behov av översyn för att anpassas till gällande lagar och förordningar. Grundvattentillgången behöver säkras i ett långsiktigt perspektiv. Även den privata vattentäkten Malen skyddas genom föreslagen zonindelning.

Framtida behov

Enligt Båstad kommun planeras exploatering av nya bostadsområden i Båstad samt utbyggnad av vattenledningssystemet till Kattvik, väster om Båstad. Överslagsmässigt kommer detta att leda till en utökning av cirka 500 fastigheter som ska försörjas av vatten från de täkter som idag försörjer Båstad.

Vattentäkternas betydelse

Täkterna i Båstad bidrar med cirka 2/3 av den totala vattenproduktionen. Övrigt vatten kommer från Eskilstorp. Något reservalternativ om täkterna skulle bli obrukbara finns inte. Vattenbristen i Båstad skulle bli stor, främst under sommarhalvåret.

Syftet med vattenskyddet är att skydda vattentillgången i Båstad för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv.

Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk för förorening. Skyddet ska minska risken för såväl punktvis föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. Särskilt viktigt är att förhindra att bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller andra föroreningar når vattentäkten då detta kan medföra allvarlig skada under lång tid.